The Food Planet Prize tillkännager årets pristagare

STOCKHOLM, 14 DECEMBER 2020. Stiftelsen Curt Bergfors Foundation har idag äran att presentera The Food Planet Prize 2020 med fyra utmärkelser, på USD 1 miljon vardera, till projekt som stödjer omställningen av det globala matsystemet.

The Food Planet Prize identifierar, lyfter fram och belönar initiativ och personer som arbetar för att säkra världens livsmedelsförsörjning inom ramarna för en uthållig och livskraftig biosfär. Prissumman är den största på den globala matarenan.

“Vårt matsystem är trasigt, och planeten far illa. Vi är alla en del av problemet och vi måste alla försöka vara en del av lösningen. Jag vill bidra genom stiftelsen och med dessa utmärkelser.”
Curt Bergfors, grundare The Curt Bergfors Foundation

För att idéerna ska få genomslag och kunna bidra till ett hållbart och motståndskraftigt matsystem måste lösningarna kunna genomföras relativt snabbt och i större skala, helst globalt.

“Inverkan av ohållbara matsystem på den globala uppvärmningen och planetens basfunktioner börjar nu märkas. Ett matsystemskifte är nödvändigt; det kräver politisk vilja, stora investeringar och rätt idéer.” 
Johan Rockström, Co-chair, The Food Planet Prize                         

Under 2020, prisets första år, mottogs över 650 nomineringar från hela världen. Detta speglar ett stort och mångsidigt engagemang i att lösa matsystemets brister och nytänka mat i alla led. Färsk forskningsdata visar att hälsoläget för både människor och planeten är på snabbt nedåtgående, och den roll som dagens matsystem spelar har hittills inte uppmärksammats tillräckligt. För att möta utvecklingen – och stimulera ett bredare inflöde av nya idéer och initiativ – har Stiftelsen Curt Bergfors Foundation beslutat att dubbla sina insatser i kampen för ett uthålligt matsystem. Därför delar vi ut fyra priser, istället för två, på vardera 1 miljon USD detta år.

“Pristagarna arbetar inom flera av de områden vi måste utforska för att lägga om till hållbara matsystem. Vi är hedrade att stödja dem i deras arbete – och välkomnar ett ännu bredare spektrum av nomineringar 2021.”
Lars Peder Hedberg, Ansvarig för The Food Planet Prize i Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation

 

Årets Food Planet Prize pristagare är:

Blue Ventures, Storbritannien. En organisation som arbetar med att bevara den marina biologiska mångfalden och trygga tillgången till mat i tropiska kustregioner.

FutureFeed, Australien. Ett forskningsbaserat samarbete som syftar till att begränsa metanutsläpp från nötkreatur med algbaserat fodertillskott.

icipe, Kenya. En ledande forskningspionjär inom området insektsbaserat protein som föda och djurfoder.*

The Land Institute, USA. Ett världsledande forskningsinstitut inom utvecklingen av perenna sädesslag och andra grödor i mångfaldsbaserade odlingssystem.

Sanergy, Kenya och USA. Ett partnerskap som omvandlar ökande organiskt avfall i urbana slumområden till insatsmedel i lantbruket.*

*På rekommendation av Food Planet Prize-juryn delas ett av priserna, då båda aktörerna redan arbetar inom ett viktigt fokusområde: insekter som alternativ källa till mat och djurfoder.

”Juryn har bedömt att pristagarna gjort viktiga framsteg inom sina områden och utvecklat nyskapande lösningar med betydande potential att skalas upp.”
Line Gordon, Co-chair, The Food Planet Prize

Juryn för Food Planet Prize 2020 består av världsledande forskare, beslutsfattare och entreprenörer. Ordförande är Professor Johan Rockström, chef vid Potsdam Institute for Climate Impact Research och Line Gordon, Docent och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Årets pristagare aviserades av Jakob Lundberg, chef för sekretariatet. Dokumentationen finns här: LÄNK

En formell överräckning av priserna kommer ske så fort som möjligt under 2021, när världen återigen har öppnats.

 

Pristagarna

Blue Ventures, tilldelad Food Planet Prize 2020

för

Återuppbyggnaden av tropiska fiskevatten, i nära samarbete med traditionella fiskare, så att utsatta kustsamhällen kan utvecklas och skydda sina marina miljöer

Ett initiativ som återställer svårt skadade marina livsmiljöer, räddar den marina biologiska mångfalden och bygger ett hållbart fiske som förbättrar mattryggheten i resurssvaga kustområden. Ansträngningar att bevara marina kustmiljöer misslyckas ofta då de inte sker i samklang med de lokala samhällenas behov. Blue Ventures framgång bygger på att de arbetar tillsammans med – och tydligt för – lokala fiskare, samtidigt som de återställer kusternas ekosystem. De lokala fiskeorganisationerna engageras i ett lättbegripligt upplägg som också bearbetar de bakomliggande orsakerna till överfiske och utslagning. Det inkluderar hjälp att säkra fiskerättigheter, gemensam fiskeriförvaltning, grundläggande finansiellt stöd, samt utbildning för att minska svinn och förbättra kvalitet och avkastning. Blue Ventures har etablerat lokalt förvaltade havsområden (Locally Managed Marine Area; LMMA) tillsammans med lokalbefolkning och regionala partners över hela Indiska oceanen. De har även utvecklat hållbart vattenbruk och metoder för att integrera lokal hälsovård med arbetet att bevara kustzonens ekosystem.

”Vi stödjer ett globalt team på en otroligt tajt budget. Det här priset gör det möjligt för oss att expandera vårt upplägg de kommande åren.” 

”Jag har spenderat 20 år av mitt liv med att försöka öka den globala medvetenheten om ett område som ignorerats allt för länge.”
Alasdair Harris, grundare

Bild A Harris för nedladdning.

Mer information om Blue Ventures: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-blue-ventures/

FutureFeed, tilldelad Food Planet Prize 2020

 för

Utforskningen av algers potential som metanblockerande fodertillskott för att begränsa effekten av nötkreaturs rapningar, en bidragande källa till den globala uppvärmningen

Ett gemensamt initiativ, under utveckling av Australiens Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) i samarbete med Meat & Livestock Australia (MLA) och James Cook universitetet (JCU). Boskapsuppfödning och köttindustrin står för 18% av de totala globala utsläppen av växthusgaser och över hälften av vad livsmedelssektorn släpper ut. Vi behöver akuta lösningar för att begränsa kornas klimatpåverkan, i synnerhet som den globala mjölk- och nötköttskonsumtionen förväntas fortsätta att öka. Tång och alger har länge använts för att dryga ut boskapsfoder där betesmarkerna är magra, en nödlösning som visar sig ha fördelar långt utöver kostnadsbesparingarna. Asparagopsis taxiformis är en rödalg som växer i tropiska, subtropiska och i ökad utsträckning ljumma vatten. Efter att algens potential identifierats har metoden förädlats av specialister i Australien. Över hela världen undersöks nu närbesläktade algarter för liknande vinning och odlingsmöjligheter. Som fodertillskott, även vid låga doser har algerna visat sig kunna minska metangasproduktion med mer än 80%.

“Tack för att ni förstår värdet av detta, för mig är det en livstid av arbete och för andra en framtid av arbete.”

“Vi kommer producera mat och samtidigt reducera växthusgaser som redan finns där – kor kan göra det.”
Rob Kinley, grundare och chefsforskare                                         

Bild R Kinley för nedladdning.

Mer information om Future Feed: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-futurefeed/

 

The Land Institute, tilldelad Food Planet Prize 2020

för

Omställningen till ett naturinspirerat jordbruk med ett lika elementärt som radikalt grepp, som kan få brett genomslag i utvecklingen av en genuint uthållig matplanet

Ett världsledande forskningsinstitut och en föregångare inom utvecklingen och spridningen av nya perenna sorter av befintliga sädesslag (ris, vete och durra) samt odlingsupplägg baserat på blandningar av grödor. Många av problemen inom dagens jordbruk kan återkopplas till dominansen av ettåriga monokulturgrödor och ett kemikalieintensivt jordrbruk. Perenner – grödor som skördas år efter år utan att sås om – kan bidra avsevärt till att minska klimatbelastningen. Detta genom att jordarna får vara i fred längre perioder och därmed inte släpper ifrån sig koldioxid i samma utsträckning och inte heller utarmas kontinuerligt. Fördelarna med vetenskapligt utformade odlingssystem som efterliknar naturens egna cykler och processer är många, inklusive ökad biodiversitet, förbättrad jordhälsa och långsiktigt stabil matförsörjning – på sikt även förbättrad ekonomi för bönderna.

”Detta pris kommer hjälpa oss att lansera New Roots International Initiative på en global arena: Ett avgörande steg i omläggningen till perenna grödor i jordbruket – ett avstamp för vår tillväxt.”

“Vi vill sparka igång en global rörelse för forskning inom området perenna grödor.”
Rachel Stroer, tillförordnad ordförande

Bild R Stroer för nedladdning.

Mer information om The Land Institute: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-the-land-institute/

 

icipe/Sanergy, tillsammans tilldelade Food Planet Prize 2020

 för

Utvecklingen av en underutnyttjad proteinkälla – insekter – utifrån deras förmåga att omvandla organiskt avfall till foder och mat

Insekter har i årtusenden tjänat som mat i många delar av världen. På senare tid har de lyfts fram som en alternativ proteinkälla i vår kost. Deras största potential ligger dock i förmågan att omvandla oätligt organiskt avfall till djurfoder – och i förlängningen mat. ”Insect-tech” kan påtagligt minska behovet av markanvändning för foderproduktionen och etablera cirkulära produktionssystem, som bygger på domesticering av lämpliga insektsarter. Pristagarnas samarbete har resulterat i lösningar som är vetenskapligt baserade och praktiskt genomförbara, i första hand i Afrika. Sanergy fokuserar på problemet med sanitärt och organiskt avfall i storstädernas slumområden, och gör det till en insatsvara i lantbruket. icipe, the International Center for Insect Physiology and Ecology, arbetar med forskningsprogram och teknikplattformar, som INSEFF, “Insects for Food and Feed”. De samarbetar med bönder, beslutsfattare och forskare över hela afrikanska kontinenten och för ut kunskaperna till fältet, vilket direkt förbättrar böndernas försörjningsmöjligheter – i Afrika, och potentiellt utanför kontinentens gränser.

”Det här priset intygar att det vi gör är rätt.”

”4% av det totala proteinbehovet från djurs konsumtion i Kenya ersätts idag med insekter. Vi visar världen att detta är möjligt.”
Dr Segenet Kelemu, director-general, icipe

Bild S Kelemu för nedladdning.

Mer information om icipe: https://foodplanetprize.org/entry/finalist-icipe-inseff/

”Vårt mål under de kommande fem åren är att hantera över en miljon ton avfall, vilket gör det möjligt för oss att producera stora mängder djurfoder och gödsel, vilket är så viktigt för matsäkerheten.”

”Er support kommer vara katalysatorn för att möjliggöra denna expansion. Det är en game-changer för oss.”
David Auerbach, med-grundare Sanergy                                   

Bild D Auerbach för nedladdning.

Mer information om Sanergy:  https://foodplanetprize.org/entry/finalist-sanergy/

 

Juryn

Johan Rockström, Professor Earth System Science, University of Potsdam och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research

Line Gordon, Docent och chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet

Olivier De Schutter, co-chair i International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food), professor vid universitetet i Louvain och FNs oberoende expert för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter

Shenggen Fan, chair professor i livsmedelsekonomi och policy vid Kinas jordbruksuniversitet. Före detta generaldirektör för International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor of Global Food and Agriculture Policy and Ethics; docent i global livsmedels- och jordbrukspolicy och etik vid Johns Hopkins Berman institutet för bioetik

David Nabarro, professor i internationell hälsa vid Imperial College London och Världshälsoorganisationens speciella sändebud för coronapandemin

Magnus Nilsson, chef för MAD Academy i Köpenhamn. Författare, matfilosof och före detta krögare på Fäviken Magasinet, Jämtland

Paul Polman, grundare av Imagine, en stiftelse som arbetar för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Före detta verkställande direktör för Unilever

Lindiwe Sibanda, verkställande direktör och uppdragschef för Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN)

Rami Zurayk, professor i ekosystemhantering på fakulteten för jordbruks- och matvetenskap vid Amerikanska universitetet i Beirut

 

Mer information:
https://foodplanetprize.org
secretariat@foodplanetprize.org

Pressbilder: Bilder på Curt Bergfors finns här och här. Bilder på Johan Rockström och Line Gordon finns här och här.

Jakob Lundberg,
Chef över sekretariatet, The Food Planet Prize
jakob.lundberg@foodplanetprize.org

Johan Rockström,
Co-chair, talesperson,  The Food Planet Prize
chair@foodplanetprize.org

Lars Peder Hedberg,
Director-General, talesperson the Curt Bergfors Foundation
lars.p.hedberg@foodplanetprize.org
+46 709 7559910