GreenWave tar havsodlingen till nya djup

GRUNDAT 2014 – BASERAT I USA – IDEELLT 9 minuter att läsa

GreenWave har utvecklat banbrytande vertikala havsbaserade polykulturer som ger rikliga skördar av alger och musslor och samtidigt har låg miljöpåverkan. Företagets odlingssystem återställer de marina ekosystemen och är både fritt att använda och enkelt att kopiera till förhållandevis låg kostnad. Som del av ett ”regenerativt rev” – ett nätverk med både processanläggningar och kommersiella aktörer – är det också gjort för att vara finansiellt lönsamt för den enskilda havsodlaren, och kan på så sätt ge kust- och ursprungsfolkssamhällen ytterligare försörjningsmöjligheter. Den här 360-graders synen på verksamheten gör GreenWave helt unikt.

GreenWave har utvecklat banbrytande vertikala havsbaserade polykulturer som ger rikliga skördar av alger och musslor och samtidigt har låg miljöpåverkan. Företagets odlingssystem återställer de marina ekosystemen och är både fritt att använda och enkelt att kopiera till förhållandevis låg kostnad. Som del av ett ”regenerativt rev” – ett nätverk med både processanläggningar och kommersiella aktörer – är det också gjort för att vara finansiellt lönsamt för den enskilda havsodlaren, och kan på så sätt ge kust- och ursprungsfolkssamhällen ytterligare försörjningsmöjligheter. Den här 360-graders synen på verksamheten gör GreenWave helt unikt.

Utmaning: Ät i harmoni med världen under vattnet

Mot bakgrund av klimatförändringarna och den allmänna miljöförstöringen beskrivs havet ofta som ett offer: för uppvärmning, försurning och föroreningar och för djurarter som dör ut. Det väcker också rädsla då stigande havsnivåer hotar livsmedelssäkerheten och människors försörjning. De ekonomiska ojämlikheter som detta skapar för kustsamhällen är ytterligare en källa till oro. Regenerativa marina polykulturer erbjuder en effektiv lösning på dessa problem.

Fram tills nyligen ägnade varken forskare eller investerare särskilt mycket uppmärksamhet åt havens egen fantastiska förmåga att hantera dessa utmaningar. Men i takt med att vattenbruk nu har blivit den snabbast växande livsmedelssektorn blir det allt mer fokus på den här industrin. Och det med rätta! Dagens konventionella havsfiskodlingar, liksom mycket av det landbaserade jordbruket, har många ekologiska nackdelar. En av dem är ackumuleringen som följer på överskott av kväve och fosfor från foder och gödningsmedel, något som orsakar döda zoner i våra hav.

”Regenerativt havsjordbruk är en av de mest näringsmässigt rika och socialt och miljömässigt mest hållbara sätten att producera livsmedel som vi har på vår planet.”

Av en lycklig slump har alger och musslor den utmärkande egenskapen att tar upp vissa av dessa näringsämnen när de växer. De tar också hand om en del av de 30 procent koldioxid som haven absorberar årligen. Förutom att hjälpa till att buffra övergödningen och försurningen i haven bidrar odlingen av havsgrönsaker och musslor tillsammans i polykulturella system till en mer hälsosam marin miljö. Det förser olika arter med föda och miljöer för lek och skydd. Dessa fristäder har visat sig resultera i mellan 40 och 360 procent mer fisk och ryggradslösa djur och upp till 30 procent större biologisk mångfald.

Den här typen av regenerativa havsodlingar kan också skapa stora sociala förändringar. Enligt en studie gjord av Världsbanken skulle det räcka med att anlägga algodlingar på bara 0,1 procent av världshaven, en yta av runt 40 miljoner hektar, för att skapa 50 miljoner arbetstillfällen. Att många kust- och ursprungsfolksamhällen sedan länge har odlat olika sorters blötdjur och skördat vilda alger innebär en enorm möjlighet att nu skapa en rättvis blå ekonomi som drivs just av dem som drabbats hårdast av klimatförändringar och minskade fiskefångster.

Näringsmässigt är alger och musslor, trots lågt kaloriinnehåll, oerhört rika källor till omega-3-fettsyror, som i dag är väldigt eftertraktade. Dessa livsmedel är också rika på kalium, järn, zink, jod och flera olika vitaminer. Sammantaget är regenerativt havsjordbruk ett av de mest näringsmässigt rika och socialt och miljömässigt mest hållbara sätten att producera livsmedel på som vi har på vår planet.”

Pristagare

Initiativ: GreenWave tar havsodlingen till nya djup

Medgrundaren Bren Smith är en pionjär inom vertikala havsbaserade polykulturer i kustnära områden. På sin egen Thimble Island Ocean Farm har han fulländat kultiveringen av mer än hundra stammar av klimattåliga alger och skaldjur som växer tillsammans i ett symbiotiskt förhållande. Kelp, kammusslor och blåmusslor hänger på nät från två meter och nedåt under havsytan, medan ostron och venusmusslor ligger på havsbotten. Och det i större mängder än vad ögat kan uppfatta.

”GreenWave släpper varken ut gödselmedel, foder, sötvatten eller bekämpningsmedel i havet, och undviker på så sätt att öka på den traditionella havsodlingens stora miljöskuld.”

 

GreenWave släpper varken ut gödselmedel, foder, sötvatten eller bekämpningsmedel i havet, och undviker på så sätt att öka på den traditionella havsodlingens stora miljöskuld. Det beror på att farmen  använder sig av en särskild sensorteknik för att hitta ideala platser med naturliga näringsämnen och rätt temperatur, och då kan odlingarna flyttas runt efter behov.

När den ursprungliga odlingen visade sig gå att  återskapa grundade den tidigare torskfiskaren den ideella organisationen GreenWave tillsammans med livsmedelsforskaren Emily Stengel med målet att sprida sina kunskaper till framtida havsodlare. Tillsammans med forskare, kockar, havsodlare och andra anpassar de nu hans metoder för vertikala havsodlingar till olika sorters klimat och ekosystem. Målet är att utbilda 10 000 havsodlare att uppodla 400 000 hektar världen över.

Nyckelfakta

  • Finalist: GreenWave
  • Typ av organisation: Ideell organisation
  • Etableringsår: 2014
  • Huvudkontor: Connecticut, USA
  • Grundare: Emily Stengel och Bren Smith
  • Antal anställda: 17
  • Den stora idén: En högavkastande marin polykultur som absorberar överskott av näringsämnen, återställer de marina ekosystemen och främjar kustsamhällenas försörjning
  • Mål: Utbilda 10 000 havsodlare att uppodla 400 000 hektar världen över

Ekologiskt med hög avkastning – en win-win-situation

En instegsodling på åtta hektar som följer GreenWaves metod har långt större kapacitet att kunna mildra klimatförändringarna än ett vanligt landbaserat jordbruk. En sådan havsodling absorberar 250 000 ton koldioxid och 300 kilo kväve årligen. Kelp, till exempel, fångar upp fem gånger mer kol än landbaserade växter, medan ett enda vuxet ostron filtrerar nästan 200 liter havsvatten dagligen och renar det från bland annat kväve.

Dessa ekologiska  sker uppstår inte på bekostnad av produktiviteten. Tvärtom! Att odla vertikalt ger hög avkastning på liten yta och har lågt ekologiskt för både stora och småskaliga odlare. En åtta hektar stor havsodling producerar årligen runt 60 ton alger och 90 ton skaldjur.

GreenWaves medgrundare, Bren Smith, vevar upp en lina med kelp.

 

Ekonomiskt fördelaktigt

GreenWaves odlingssystem kan också kopieras till en ganska låg kostnad. Ja, faktiskt tio gånger lägre än vad en traditionell amerikansk musselfarm (i Maine) kostar. Mellan 20 000–50 000 dollar, en båt och åtta hektar vatten räcker för att finansiera ett havsodling. Att odlarna dessutom kan använda samma infrastruktur för att skörda både skaldjur och havsgrönsaker är bara en av de många kostnadsbesparande fördelarna med odlingssystemet. Sammantaget är produktionskostnaderna låga, mängden avfall minimal och avkastningen på investeringen god.

”Det årliga nettoförsäljningsvärdet på 100 000 dollar visar GreenWaves stora potential att bidra till morgondagens blå ekonomi.”

 

Möjligheten att odla flera arter samtidigt gör att odlarna kan skörda året om. Det innebär också en trygghet och stadig inkomst om odlingen av vissa skulle misslyckas.

Och det handlar inte bara om livsmedel; de vidare kommersiella möjligheterna är lika vidsträckta som haven. Algbaserat foder kan minska utsläppen av metan från nötkreatur med 80 procent. Omvandlade till gödningsmedel och kompost kan havsväxterna i en välfungerande blågrön ekonomi föra tillbaka det överskott av växtnäringsämnen som tidigare läckt ut i haven. De kan också användas som råvara till exempelvis bioplastförpackningar.

För att skala upp havsodlingarna har GreenWave börjat att kultivera en så kallad ”regenerativ revmodell” i nya regioner. Varje sådant rev omfattar 25 till 50 havsodlingar, en processanläggning, en landbaserad plantskola och ett nätverk av institutionella köpare. Experter på området förutspår att enbart marknaden för algsnacks kommer att vara värd 2,909,9 miljoner dollar år 2027 då allt fler konsumenter efterfrågar näringsämnen från miljövänliga källor.

För att säkerställa en rättvis tillgång till kelpfrön är GreenWaves plantskolor strategiskt underordnade den ideella organisationen.

En odlingsmetod som är lätt att skala upp

Sedan lanseringen av GreenWave fungerar Bren Smiths farm som ett flytande klassrum där hans team testar nya designlösningar och tekniker för att hjälpa odlarna att skala upp sin verksamhet. Själva grunddesignen på havsodlingen, som består av repställningar och bojar, är enkel och det är det som gör metoden skalbar.

”GreenWave har som mål att utbilda 10 000 havsodlare att uppodla 400 000 hektar världen över.”

 

För att hjälpa till tillhandahåller GreenWave stöd längs hela vägen i form av allt från digitala verktygslådor till praktikplatser. Sedan GreenWave lanserade sitt första regionala utbildningsprogram för regenerativa havsbönder 2017 har man utbildat och stöttat mer än 970 nya havsbönder, plantskolearbetare och entreprenörer över hela USA. Men för att kunna få med alla de 8000 människor som för närvarande står på den ständigt växande väntelistan och nå målet med 10 000 odlare måste den ideella organisationen skala upp sin verksamhet.

I juli 2021 smyglanserade man ett nytt verktyg för odlingsdesign och optimering inför en begränsad grupp av 530 redan upplärda odlare. Planen är att introducera det till allmänheten under våren 2022. Innehållet är till en början inriktat på de nordamerikanska havsodlarnas behov, men kommer gradvis att omfatta även andra regioner. Den här plattformen kommer också att innefatta en virtuell mötesplats för gemensamt lärande och samarbete där odlarna kan förhandla med distributörer och få kompensation för blå kolinlagring.

Vidare stöder denna pionjärorganisation, fullt medveten om utmaningarna med att verka i en industri som befinner sig i ett tidigt skede, de berörda parterna i arbetet med att få till ny lagstiftning för att kunna inrätta regenerativa havsodlingar och övervinna olika marknadshinder. GreenWave har exempelvis hjälpt företaget Akua, som producerar kelpbaserade hamburgare, pasta och snacks.

En tallrik med kelp-pasta.

 

Global satsning: viktigare att arbeta på djupet än på bredden till en början

Efter att förfrågningarna om att starta nya havsodlingar börjat välla in från över hundra länder världen över har GreenWave försiktigt börjat expandera sin verksamhet bortom USA:s kustlinje. I Nya Zeeland har man exempelvis arbetat med lokala partner som samarbetar med maorisamhällen för att bygga ett så kallat business case för den potential som regenerativ havsodling kan ha för att stödja den lokala ekonomin och arbetet med social rättvisa och ekologiska mål. En pilotanläggning är på väg att sjösättas där en lokal typ av brun kelp ska odlas i en redan existerande musselodling.

I Puerto Rico samarbetar GreenWave med Woods Hole Oceanographic Institution för att utforska odling av varmvattenarter.

Potentiella svårigheter

Även om det regenerativa havsjordbruket till övervägande del medför positiva effekter för miljön, finns det potentiella risker. Det skulle exempelvis kunna orsaka spridning av invasiva främmande arter, leda till föroreningar genom förlorade fiskeredskap och utgöra en fara för marina djur, som kan trassla in sig och skadas. Den här typen av incidenter har dock visat sig vara ovanliga i havsodlingar som ligger nära kusten.

Dessutom har GreenWave tagit fram metoder och utbildningsinformation som ska minska risken för förluster av utrustning och spridning av invasiva arter och man  vill att alla odlare följer till punkt och pricka.

Vad kommer GreenWave att göra med prispengarna?

GreenWave ska använda prissumman från Food Planet Prize till att snabba på målet att inom tio år ha försett minst 10 000 regenerativa havsodlingar med bra verktyg, support och utbildning. Prispengarna ska gå till GreenWaves medlemsplattform och marknadsplats för havsodlare online, liksom till nära och högkvalitativ utbildning för kust- och ursprungsfolkssamhällen för att de ska få en framskjuten position i utvecklingen av den nya blå matindustrin.

 

Mer om GreenWave