Professuren i hållbara livsmedelssystem vid Stockholms Universitet

För att säkra en fristående och oberoende forskning inom området globala livsmedelssystem, så finansierar stiftelsen en professur vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet: ”Curt Bergfors professur för hållbarhet med fokus på hållbara matsystem”. Finansieringen som sträcker sig över tio år, motsvarar en donation på 20 miljoner SEK.

Flera kandidater utvärderades av universitetet för den tioåriga tjänsten. Tre finalister valdes ut för intervjuer och provföreläsningar, och den 11 februari 2021 tilldelades tjänsten Doktor Line Gordon, Chef för Stockholm Resilience Centre (SRC). Den nya professuren ligger i linje med SRCs nuvarande interdisciplinära forskning, som bland annat har fokus på hur biosfären interagerar med det globala livsmedelssystemet.

Line Gordon är en internationellt erkänd forskare. Hennes vetenskapliga arbete omfattar systemekologi, jordbruk, mat, vattenresurser och ekosystemtjänster.

”Jag är djupt tacksam för stiftelsens generösa stöd, och ser fram emot att ytterligare kunna stärka SRC och Stockholms universitets forskning kring hur hållbara matsystem kan bidra till positiv förändring för såväl människor som planeten”

Line Gordon

Nära koppling till pågående forskning 

Ett av forskningsspåren kommer att vara scenarioarbete, det vill säga hur olika utvecklingsvägar i Sverige, Norden och globalt kan leda till ett mer hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem som kan bidra till att nå nationella och globala mål.

Ämnesbeskrivningen för professuren är: ”tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling, med studier av interaktioner mellan ekologiska och sociala system, och speciellt hur livsmedelssystemen påverkar biosfären och människans hälsa”.

Den nya professuren ligger i linje med SRCs nuvarande forskningsarbete, med fokus på en av de största utmaningarna i vår tid: att producera tillräckligt med näringsrik mat för en växande världsbefolkning samtidigt som trycket på planetens klimat och ekosystem måste minska.

”Fördjupad kunskap om våra matsystem är nyckeln till de lösningar som i slutänden ska kunna bidra till en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning”

Curt Bergfors, Stiftelsens Grundare

”Professuren är ett grundläggande steg i stiftelsens satsning på forskning och kunskapsfördjupning kring matsystemet. Det behövs mer tvärvetenskaplig kunskapsutveckling och innovativa gränsöverskridande lösningar för att vi ska lyckas ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion under de närmaste tio åren.”

Lars Peder Hedberg, fd Secretary-General, Stiftelsen Curt Bergfors Foundation

För att öka förståelsen för de komplexa interaktionerna mellan de globala livsmedelssystemen och deras påverkan på ekosystem, sociala system och mänsklig hälsa, kommer stiftelsen att finansiera forskning på ledande universitet och institutioner över hela världen. Detta inkluderar både breda forskningsprojekt som inkluderar olika forskare över flera års tid och mer avgränsade projekt som förklarar livsmedelssystemens funktion och olika utvecklingsstrategier.